موشن گرافیک و انیمیشن، با موضوع فعالیت بدنی در محیط کار 1

موشن گرافیک و انیمیشن، با موضوع فعالیت بدنی در محیط کار، به سفارش مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زیر نظر سازمان جهانی بهداشت.

Motion graphics and animation on the subject of physical activity in the workplace, commissioned by the Iranian Occupational Health Research Center, Ministry of Health, Treatment and Medical Education, under the auspices of the World Health Organization