موشن گرافیک و بازی آموزشی زبان انگلیسی انتشارات خط سفید

طراحی گرافیک، سناریونویسی بازی واکنشگرا، موشن گرافیک و انیمیشن آموزشی، به سفارش انتشارات خط سفید، ناشر تخصصی زبان؛ بخش بسیار کوتاهی از چندین ساعت سی دی آموزشی.

Motion graphics and educational animation, commissioned by Khat Sefid Publications, a specialized language publisher; A very short section of several hours of educational CDs.