اینتروی محصول آموزشی خط سفید

اینتروی محصول آموزشی به سفارش انتشارات خط سفید، ناشر تخصصی زبان انگلیسی.

Educational product intro commissioned by Khat Sefid Publications, a specialized English language publisher