لوگو موشن ذرات طلایی، کلینیک دندانپزشکی سپید

لوگو موشن ذرات طلایی، به سفارش کلینیک دندانپزشکی سپید.

Golden Particles logo motion, commissioned by Sepid Dental Clinic