تیزر و موشن گرافیک تبلیغاتی، احترام به حیوانات

تیزر و موشن گرافیک تبلیغاتی، با موضوع احترام به حیوانات؛

Promotional teaser and advertising motion graphics, with the theme of respecting animals