انیمیشن تبلیغاتی، بیوگرافی آقای محمد ستاری؛ شرکت لوازم موسیقی ستاری

انیمیشن تبلیغاتی، با موضوع معرفی و بیوگرافی به سفارش آقای محمد ستاری موسس شرکت لوازم موسیقی ستاری؛ کالیفرنیا، آمریکا.

Advertising animation, with the subject of introduction and biography, commissioned by Mr. Mohammad Sattari, founder of Sattari Music instruments Company; California, USA