اینترو، تعزیه امام حسین (ع) و یارانش

اینترو، با موضوع تعزیه امام حسین و یارانش سلام الله علیهم اجمعین.

Intro, with the subject of taziyeh of Imam Hussein and his companions, peace be upon them all